Cvičitelé

Jan, Jarka, Daniela a Jana

Jan – eka pada kakasana Jan – eka pada sirasana Jan – padma majurasana Jan – urdhva padma sirs

Jarka Jarka Jarka Jarka

Daniela Daniela Daniela Daniela

Jana Jana Jana Jana